درخواست نسخه جدید نرم افزار حسابداری حمل و نقل آراد


تغییرات نسخه ۵٫۵ :
 • رفع برخی مشکلات جزئی
 • اضافه شدن گزینه مبدا به مشخصات بارنامه
 • امکان تشخیص بارنامه تکراری
 • اضافه شدن گزینه تاریخ اتمام بیمه بدنه و بیمه شخص ثالث
 • امکان تعریف راننده و طرف حساب به صورت مجزا
 • امکان تعریف درصد هر راننده به صورت مجزا
 • اعلام هشدار نرم افزار هنگام اتمام بیمه وسیله نقلیه در زمان معین
 • گزارش گیری از دفتر معین طرف حساب با شرح اتوماتیک نرم افزار
 • گزارش گیری از دفتر معین رانندگان با شرح اتوماتیک نرم افزار
 • گزارش دفاتر بارنامه بر اساس فرستنده ، گیرنده ، مبدا ، مقصد ، نام راننده
 • اضافه شدن سیستم کالر آیدی یا نمایش شماره تلفن تماس گیرنده (ذخیره تماس های ناشناس)
 • امکان گزارشگیری از کالر آیدی (نمایش تماس ها به تفکیک خط)